EDPR weszła na polski rynek w 2008 roku i dziś posiada drugie co do wielkości portfolio operacyjne w Polsce.

Wszystkie farmy wiatrowe posiadają certyfikaty zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego z wymaganiami norm ISO 14001: 2015.

EDPR Polska w liczbach: 

418
MW
operacyjne en 2019
1,098
GWh
wygenerowane w 2019 roku
365
MW
pojemność zabezpieczona

REMIT 

Rozporządzenie (UE) 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) nakłada na uczestników rynku obowiązek skutecznego i terminowego publikowania informacji wewnętrznych.

Takie ujawnienie obejmuje uczestnikom hurtowego rynku energii elektrycznej informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji do produkcji, magazynowania, zużycia lub przesyłu, w tym planowanej lub nieplanowanej niedostępności tych instalacji.

EDPR wspiera tego typu inicjatywy, które promują przejrzystość i integralność na hurtowym rynku energii elektrycznej. W związku z tym, zgodnie z rozporządzeniem REMIT, ujawniamy informacje dotyczące jednostek wytwórczych, których dotyczą te przepisy.

Informacje ujawnione poniżej oparte są na najlepszej interpretacji EDPR kryteriów ustanowionych w rozporządzeniu REMIT, przy czym informacje te są publikowane i aktualizowane zgodnie z wymogami obowiązującego rozporządzenia.

Tutaj uzyskasz dostęp do informacji, które odpowiadają zmianom planowanych / nieplanowanych dostępności powyżej progu 100 MW.

Nasze dokumenty

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Annual Report_Pawlowo_for 2017
Annual Report Margonin za 2015
Annual Report Pawlowo za 2015
Annual Report Pawlowo 2016
paw?owo go?a?cz dsu gpz
TMP-EU_EMS-GEN-00011 Informe de cuasi-accidentes_emergencias ambientales_EDPR Europa_v00
paw?owo go?a?cz dsu 6 MW

Obszary działalności

 

Farmy wiatrowe EDPR w Polsce:

Radziejow
Warszawa
Al. Jerozolimskie 9800-807Polska

O spółce

Spółka EDP Renewables Holdco S.A. została utworzona w celu prowadzenia działalności wytwarzania energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), została zarejestrowana w styczniu 2013 r. Siedziba spółki mieści się w Warszawie na Al. Jerozolimskich 98.

Spółka EDP Renewables Holdco S.A. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000452282, NIP 527-26-90-636.Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 100.100,00 zł, opłacony w całości.

Dane kontaktowe
Warszawa
Al. Jerozolimskie 98, 00-807tel. +48 22 331 01 88fax. +48 22 310 97 32